Urilia text

7. prosince 2008 v 11:08 | pauli |  Urilia text
Urilia text


Následuje tzv. URILIA text, Kniha červa. Obsahuje formule, pomocí kterých působitelé pohrom prováděli své rity. Jsou to modlitby lapačů duší, čekajících číhačů, slepých démonů Chaosu, nejstarobylejšího zla.
Tyto inkantace byli odříkávány tajnými knězi a bytostmi těch mocností, jež byly poraženy Staršími a Sedmi mocnostmi vedenými MARDUKEM, podporovaným ENKIM a celým houfem IGIGI; vítězi nad Starým hadem, starobylým červem, TIAMAT, PEKELNOU PROPASTÍ, takzvaným KUTULU mrtvým bohem, který dosud leží nemrtvý, ale dřímající; ten, kterého tajní kněží iniciují v černých rituálech, jejichž jména jsou psána navěky v Knize Chaosu, může být přivolán, jestliže budou ale vědět jak.
Tato slova nesmí být ukazována žádnému člověku neboť kletba ENKIHO je pouze pro tebe!

Toto jsou ona slova:

IA
IA
IA
IO
IO
IO
Já jsem bůh bohů
Já jsem Pán temnot a Vládce mágů
Já jsem Moc a Vědění
Já jsem před všemi věcmi.

Jsem před ANU a IGIGI
Jsem před ANU A ANNUNNAKI
Jsem před sedmi SHURUPPAKI
Jsem před všemi věcmi.
Jsem před ENKIM a SHAMMASEM
Jsem před všemi věcmi.

Jsem před INANNOU a ISHTAR
Jsem před NANNOU a UDDU
Jsem před ENDUKUGGEM a NINDUKUGGOU
Jsem před ERESHKIGAL
Jsem před všemi věcmi.
Přede MNOU nebylo Nic, co bylo stvořeno.
Jsem před všemi bohy.
Jsem před všemi dny.
Jsem před všemi lidmi a lidskými legendami.
JÁ JSEM TEN STAROBYLÝ.

ŽÁDNÝ ČLOVĚK nemůže najít místo mého oddechu.
Já nahrazuji slunce nocí a měsíc dnem.
Přijímám oběti poutníků.
Pohoří západu mne skrývají.
Pohoří magie mne skrývají.

Já jsem PRADÁVNO VŠECH DNŮ.

Jsem před ABSU.
Jsem před NAR MARRATU.
Jsem před ANU.
Jsem před KIA.

Jsem přede všemi věcmi.

IA! IA! IA! IA SAKKAKTH! IAK SAKKAKH! IA SHA XUL!
IA! IA! IA! UTUKKU XUL!
IA! IA ZIXUL! IA ZIXUL!
IA KINGU! IA AZBUL! IA AZABUA! IA XAZTUR! IA HUBBUR!
IA! IA! IA!
BAXABAXAXAXAXABAXAXAXAXA!
KAKHTAKHTAMON IAS!

II. OHAVNOSTI

Strašní potomci Těch Starobylých mohou být přivoláni knězem. Tito potomci mohou být vyvoláni a zapřísaháni k provádění úkolů o kterých se kněz domnívá, že jsou třeba v jeho svatyni. Byli zplozeni před všemi věky a přebývali v krvi KINGU a MARDUK je nemohl úplně všechny uvěznit mimo. Přebývají na naší zemi a těsně vedle naší populace, ačkoli nemohou být spatřeni. Toto učili již babylónští kněží, kteří pečovali o své formule, aby je nikdo nepovolaný nemohl odhalit, protože to by byla ta nejstrašnější chyba.
Ačkoli přebývají za branou, mohou být přivoláni v dobu kdy zrovna MARDUK není ostražitý, spí a nemá moc. Takové dny nastávají, když na obloze Velký medvěd rozvine svůj chvost, z toho se vypočítají čtyři čtvrtiny roku a doby mezi těmito úhly. V těch dnech je matka TIAMAT neposedná, tělo KUTULU se chvěje v podzemí a náš vládce ENKI je v obavách naplněn žalem.
Tehdy připrav misku TIAMAT, DUR INDUR, číši ztracení, roztříštěnou číši mudrců, k přivolání FIRIKA z GID a Paní SHAKUGUKU, královny Cauldronu. Recituj nad ní zaklínání IA EDU EN I a založ v ní oheň, vyvolávaje GBL jemu příslušným způsobem a formou.
Když je oheň založen a zapřísahán, potom můžeš zvednout svou dýku, přivolávaje podporu NINKHARSAG, královny démonů, NINKASZI rohaté královny a NINNGHIZHIDDY, královny magické hole, jejich příslušným způsobem a formou. A když máš toto dokončeno a udělánu příslušnou oběť, můžeš začít vyvolávání kteréhokoliv potomků, před otevřením brány.

NEOTVÍREJ BRÁNU V JINÝ ČAS, NEŽ V KTERÝ JE K TOMU URČEN, TAKÉ NEMŮŽE ZUSTAT OTEVŘENA V MOMENTU, KDY PŘECHÁZÍ HODINA TIAMAT, JINAK NA ZEMI PROPUKNE PEKLO A MRTVÍ POVSTANOU A ZAČNOU POŽÍRAT ŽIVÉ, PROTOŽE JE PSÁNO: JÁ ZPŮSOBÍM, ŽE MRTVÍ POVSTANOU A POHLTÍ ŽIVÉ, DÁM MRTVÝM MOC NAD ŽIVÝMI, ABY JE MOHLI PŘEVÝŠIT POČTEM.

Je také nezbytné, abys neopustil místo vyvolávání a nastavil čas zavření brány tak, aby se volaný duch, který obdrží úkol stačil do brány vrátit.
Pánem ohavnosti je HUMWAWA duch jižního větru, jehož tvář vypadá jako masa zvířecích a lidských vnitřností. Jeho dech páchne odporně hnojem a žádné kadidlo nemůže přehlušit tento puch tam, kde se HUMWAWA nachází. HUMWAWA je temný anděl všech výměšků, hlavně kyselých. A jelikož vždy přijde čas, kdy se všechny věci zkazí a rozloží, je HUMWAWA pánem budoucnosti všeho, co přichází na zem. Proto je možno spatřit budoucnost jakéhokoliv člověka, pohlédneme-li upřeně do samotného obličeje tohoto anděla, ale je při tom třeba dát pozor, abychom se nenadechli hnusného zápachu, který je pachem smrti.

A toto je HUMWAWOVA signatura:

A zjeví-li se knězi HUMWAWA, nebude tam snad také strašlivý PAZUZU? Pán všech horeček a epidemií, rozšklebený rohatý temný anděl se čtyřmi křídly, se shnilými genitáliemi, pro které skučí v bolesti skrze ostré zuby nad krajinami posvátných sídlišť k APHKHALLU ve dne stejně jako v noci; ve víru písku a větru stejně jako za pustého ticha. Je vskutku mocným mágem ten, kdo dokáže zahnat PAZUZA zmocnil-li se ten již jednou člověka, protože když tě PAZUZU uchvátí, jsi odsouzen na smrt.
Věz, že HUMWAWA a PAZUZU jsou bratři. HUMWAWA je starší, přichází s tichým ševelivým větrem a požaduje stáda pro svého milovaného. Podle tohoto znamení poznáš, že přichází PAZUZU.

Toto je PAZUZOVA signatura, kterou ho přinutíš přijít:

Ze všech bohů a duchů Ohavnosti nemůže být využito nebo uplatněno přivolání AZAG-THOTA neboť je opravdu šíleně divoký. Obětoval slepotu v bitvě, je Pánem CHAOSU a kněz pro něj může najít jen malé uplatnění. Je také příliš mocný a obtížně ovladatelný jakmile je jednou vyvolán. Zuřivě bojuje před odesláním zpět do brány a proto jen silný a mocný mág si může dovolit ho vzbudit. Z toho důvodu zde nepodávám jeho pečeť.
Ze všech bohů a duchů Ohavnosti, nemůže být přivolán jen KUTULU, protože on je Spícím Pánem. Mág nemůže doufat, že nad ním získá jakoukoliv moc, ale může se stát jeho uctívačem a vyrábět pro něj vhodné oběti, takže ten ho ušetří, jestliže povstane na zemi. Čas pro oběť nastává ve stejnou dobu kdy spí MARDUK, protože tehdy Veliký KUTULU táhne. Je skutečným ohněm Země a mocí veškeré magie. Jestliže se spojí s Ohavnostmi nebes TIAMAT bude znovu panovat na zemi!
A toto je jeho pečeť:

Jsou zde Čtyři duchové vesmíru, přicházejí na větru a jsou nástroji větru a ohně. První přichází ze severu, je nazýván USTUR a má lidskou podobu. Je nejpradávnějším ze všech Čtyř a Velkým Pánem světa. Druhý přichází z východu, jmenuje se SED, má podobu býka s lidskou tváří a je velmi mocný. Třetí přichází z jihu, je nazýván LAMAS, má podobu lva s lidskou hlavou a řídí záležitosti ohně a hořícího větru. Čtvrtý přichází ze západu, jmenuje se NATTIG, má podobu orla s lidským tělem, pouze tvář, křídla a spáry jsou orlí. Tento orel přichází z moře a je velikým mystériem.
Přicházejí neočekávaně z Nuzku do Uru a jsou vždy přítomni. Přijímají poutníky ve svých obdobích. Období SEDOVO je takové velké noci, kdy medvěd je zabit a to nastává v měsíci AIRU. Období LAMASE je měsíc ABU a NATTIGA měsíc ARAHSHAMMA, konečně období USTURA je v SHABATU. Jsou tedy čtyři duchové čtyř prostorů a čtyř období. Přebývají mezi slunečními prostory, ale nejsou hvězdami a jak se říká pravými IGIGI, ačkoliv to není tak úplně známo.
K přivolání těchto a jiných démonů musí být pálena nať AGLAOPHOTISU v nové misce a musí se to dít v noci v zlověstných hodinách.
Může být přivolán AKHKHARU, který vysál krev člověka, protože si přeje stát se podobným člověku, pomocí krve KINGU, ale AKHKHARU se nikdy člověkem stát nemůže.A AKHKHARU může být přivolán, jestliže je známo jeho znamení a to je toto:

Může být přivolán LALASSU, který často navštěvuje místa, kde žije člověk a snaží se také stát člověkem, kněz s ním nesmí mluvit, aby nebyl postižen šílenstvím a nestal se živoucím LALASSU, potom by musel být zabit a jeho duch z něj exorcizován, protože by se stal Zlem, způsoboval pouze teror a nemohlo by z toho vzejít žádné dobro. Je stejného rodu jako LALARTU, s výjimkou toho, že LALARTU byl kdysi živoucí a nyní je chycen mezi dvěma světy, snaže se vstoupit buď do jednoho nebo do druhého. Nesmí se mu povolit vstup do tohoto světa, protože je zvrácené povahy a vraždil by těhotné matky, podobně jako LAMASHTA, královna chorob a bídy.
A znamení pomocí kterých mohou být přivolány tyto věci, jestliže to kněz potřebuje, jsou uvedeny níže, ale věz, že je to nezákonné.

Toto je LALASSOVA pečeť:

A toto je pečeť LALARTOVA:

Věz také, že ENKIHO MINU je proti nim mocný, ne však proti všem operacím démonické povahy a některé snahy proto mohou být bezvýsledné. Z tohoto důvodu by měly být charaktery dobře uschovány.
Věz, že GELAL a LILIT jsou-li vyvoláváni, přicházejí rychle a přepadají lože člověka, aby ho oloupili o vodu a pokrm života, čímž se snaží urychlit smrt, ale jejich úsilí je marné, protože neznají formule. Ale knězi, který formule zná mohou pokrm i vodu života po zavolání přinést. Musí je ale volat mnohokrát, protože po uplynutí jedné desetiny měsíce jsou tyto prvky mrtvé.
GELAL se vtírá do postele ženám a LILIT mužům a z těchto návštěv se občas rodí zlé bytosti a jako takové musí být zničeny, protože GELALOVO děti jsou přirození pomahači Toho Starobylého, majíce jeho duši. Děti LILITY jsou podobné, ale jsou zrozeny na tajných místech, které člověk nemůže postřehnout až dokud nenastane čas jejich dospělosti, pak jsou někteří dáni k putování v sídlech člověka.
GELAL přijíždí na větru, zatímco LILIT často přichází s vodou. Z toho důvodu musí být při rituálech používána proudící voda, protože z toho pramení čistota.

GELALOVA pečeť je pak:

A pečeť LILIT je:

XASTUR je odporná démonka, která vraždí lidi ve spánku a ty které chce pohltí. Nic víc o ní nemůže býti řečeno, protože je to nezákonné, ale věz, že uctívači TIAMAT ji dobře znají a že je oblíbenkyní Těch Starobylých.

Toto je její znak, pomocí kterého ji můžeš poznat:

Věz dále, že legie Těchto Zlých jsou nespočetné a rozpínají se na všechny strany a pronikají na všechna místa a mohou být viděny pouze určitými osobami v určitých dobách. Tyto doby ani osoby nejsou známy, protože, kdo by mohl znát XASTUR?
Ale mrtví mohou být přivoláni vždy a mnohdy jsou ochotni povstat, ale někteří jsou nepoddajní a přejí si zůstat tam, kde jsou a povstat nechtějí, brání se úsilí kněze, jež má moc jako ISHTAR na tomto i na onom světě. Mrtví se musí vyvolávat do čtyř stran a do čtyř prostorů neboť nevíme kde jsou a kněz musí věnovat zvláštní péči tomu, aby vyvolával všude, protože duch může být někde zalétnut.
Mrtvý bůh může být také přivolán a to pomocí formulí, které dále následují. Musí být vyslovovány zřetelně a nahlas a ani slovem nezměněny, jinak tě boží duch může sežrat, ježto tam, kde jsou, žádné jídlo ani pití není.
Volání musí být uskutečněno na tajném místě bez oken nebo s oknem pouze na jedné severní zdi a pouze světlo jedné lampy by mělo dopadat na oltář. Lampa ani oltář nemusí být nové, protože je to Rituál věčnosti a Těch Starobylých a ti nevyžadují novost.
Oltářem by měla být prostorná skála usazená v zemi a vykonána oběť přijatelná povaze boha. V době vyvolávání vody ABSU budou vřít a KUTULU se stane neklidným, ale nebude-li to v jeho čase, nepovstane.

A toto je zaklínání Mrtvého boha:

Ať NAMTAR otevře mé oči, abych mohl vidět……..
Ať NAMTAR otevře mé uši, abych mohl slyšet…….
Ať NAMTAR otevře můj nos, abych mohl vycítit jeho příchod.
Ať NAMTAR otevře má ústa, aby můj hlas byl slyšet do dalekých prostor Země.
AŤ NAMTAR posílí mou pravou ruku, abych se stal silným k udržení mrtvého…. pod mou mocí, pod mou absolutní mocí.
Zaklínám Tě, Ó Praotče bohů!
Přivolávám Tě, stvůro temnot, dílem temnoty!
Přivolávám Tě, stvůro nenávisti, slovy nenávisti!
Přivolávám Tě, stvůro pustošení, rituálem pustošení!
Přivolávám Tě, stvůro bolesti, slovy bolesti!
Přivolávám a volám Tě z Tvého příbytku v temnotách!
Vyvolávám Tě z Tvého místa odpočinku v nitru Země!
Přivolávám Tvé oči, aby uzřely záři mé kouzelné hole, která je plna Ohně života!

Zaklínám Tě, Ó Praotče bohů!
Přivolávám Tě, stvůro temnot, dílem temnoty!
Přivolávám Tě, stvůro nenávisti, dílem nenávisti!
Přivolávám Tě, stvůro pustošení, rituálem pustošení!
Přivolávám Tě, stvůro bolesti, slovy bolesti!
Ať čtyři pilíře Země, které podpírají nebesa,
Stojí pevně proti Těm, jež si přejí mi uškodit!
Vyvolávám Tě z Tvého místa odpočinku v nitru Země!
Přivolávám Tebe a Tvé uši, abys uslyšel slova, která neslyšel nikdo, kromě Tvého otce, nejstaršího všeho, co zná věčnost
Slovo, které poutá a vládne je mým slovem!

IA! IA! IA! NNGI BANNA BARRA IA!
IARRUGISHGARRAGNARAB!

Zaklínám Tě, Ó Praotče bohů!

Přivolávám Tě, stvůro temnot, dílem temnoty!
Přivolávám Tě, stvůro nenávisti, dílem nenávisti!
Přivolávám Tě, stvůro pustošení, rituálem pustošení!
Přivolávám Tě, stvůro bolesti, slovy bolesti!

Přivolávám a volám Tě ven, z Tvého příbytku v temnotě!
Vyvolávám Tě z místa Tvého odpočinku v nitru Země!

NECHŤ POVSTANOU MRTVÍ!

NECHŤ MRTVÍ POVSTANOU A UCÍTÍ KADIDLO!

Toto by mělo býti recitováno pouze jednou a jestliže se bůh nezjeví, tvrdošíjně na tom nelpi, ale dokonči klidně rituál. Znamená to, že byl přivolán na nějaké jiné místo nebo je zaměstnán nějakou prací z níž je lepší ho nevyrušovat.
Když chystáš pro mrtvé k jídlu chleba, nezapomeň ho namazat medem, protože je pochoutkou pro Bohyni, jíž nikdo neuctívá. Ta putuje nocí ulicemi mezi vyjícími psy a naříkajícími nezletilci, neboť v jejích dobách byl pro ni postaven velký chrám, kde jí byly přinášeny dětské oběti, aby svou mocí ochránila město před nepřáteli, kteří sídlili mimo. Množství takto zavražděných malých dětí bylo nespočetné a nemožno ho ani zjistit. A ona chránila ono město, ale to bylo uchváceno brzy poté, co jí lidé přestali obětovat její děti. A když jí znovu v době útoku připravili lidé oběť, bohyně ji vrátila zpět a prchla ze svého chrámu a již jí více nebylo. Jméno oné bohyně není již známo. Činí děti neklidnými a plačícími, což je příčina pro pomazání medu na posvátný chléb, protože je psáno:

Chléb Kultu mrtvých v jeho sídle jím
Na nádvoří připravený
Vodu Kultu mrtvých v jeho sídle piji
Jsem královna, jež se městům stala cizí
Ta, která přichází z nížin v potopené lodi
Jsem Já.

JSEM PANENSKÁ BOHYNĚ
NEPŘÁTELSKÁ SVÉMU MĚSTU
CIZINCEM VE VLASTNCH ULICÍCH.
MUSIGAMENNA URUMA BUR ME YENSULAMU
GIRME EN!
Ó duchu, kdo ti rozumí? Kdo Tě chápe?

Nyní zde jsou dvě inkantace k Těm Starobylým, které jsou dobře známy zlým čarodějům noci, těm, kteří zhotovují sošky a spalují je při měsíci a i jindy. Pálí nedovolené traviny a byliny a vyvolávají strašlivá zla a jejich slova jsou, dá se říci, nepopsatelná. Ale jsou. Jsou modlitbami nicoty a temnot, jež ti uloupí ducha.

Hymnus k Těm Starobylým

Ti Mocní Staří dřímají.
Závory jsou zapadnuty a veřeje na místě.
Davy jsou tiché a lidé jsou tiší.
Starší bohové země
Starší bohyně země
SHAMMASH
SIN
ADAD
ISHTAR
Spí omámeně na nebesích.
Nevynášejí rozsudky.
Nevydávají rozhodnutí.
Zakryla je noc.
Chrám nejposvátnějších míst je tichý a temný.
Pravdivý soudce
Otec všech osiřelých
SHAMMASH
Je omámený ve své komnatě.
Ó Vy Starobylí!
Bohové noci!
AZABUO!
IAK SAKKAKU!
KUTULU!
NINNGHIZHIDDO!
Ó Ty Zářící, GIBILE!
Ó válečníku, IRRO!
Sedmero hvězd a Sedmero mocností!
Vždy zářící hvězdo severu!
SIRIE!
DRACONE!
CAPRICORNE!
Buďte přítomni a přijměte
Tuto oběť, kterou nabízím
Kéž bude přijatelná
Pro Nejstarobylejší bohy!

IA MASHMASHTI! KAKAMMU SELAH!

Invokace mocností

Duchu Země, vzpomeň si!
Duchu moří, vzpomeň si!
Ve jménu nejtajnějších duchů NAR MARRATUK
Moře pod moři
A KUTULUA
Hada, jenž mrtvě spí
Ze vzdálených hrobů králů
Ze vzdálených hrobek, kde si INANNA
Dcera bohů
Vydobyla vstup ke zkaženým dřímotám
Ďáblice KUTHULETH

Vyvolávám Tě k mé podpoře v SHURRUPAKU!
Vyvolávám tě k mé podpoře v URU!
Vyvolávám Tě k mé podpoře v NIPPURR!
Vyvolávám Tě k mé podpoře v ERIDU!
Vyvolávám Tě k mé podpoře v KULLAHU!
Vyvolávám Tě k mé podpoře v LAAGASHU!
Vystupte Ó mocnosti z moře pod všemi moři
Z hrobu nade všemi hroby
Ze země TIL
Proti SHINOVI
NEBOVI
ISHTAR
SHAMMASHOVI
NERGALOVI
MARDUKOVI
ADAROVI

Dome vody života
Bledý ENKIDU
Slyš mne!

Duchu moří, vzpomeň si!

Duchu hrobů, vzpomeň si!

Těmito a dalšími inkantacemi zlí čarodějové a čarodějnice vyvolávají mnoho věcí ke škodě člověka. Utvářejí sošky z vosku, mouky, medu a všech možných kovů a spalují je nebo jinak ničí, vyvolávají starobylá prokletí čímž vyhlazují lidi, města a celé civilizace. Aby způsobili mory, přivolávají PAZUZA. Aby vyvolali šílenství a posedlosti, přivolávají AZAG-THOTHA. Tito duchové přicházejí na větru a někteří se plíží ze země. A žádný olej, žádná síla nestačí k ochraně člověka od tohoto neklidu, kromě exorcismů podaných a odříkávaných schopným knězem. Pracují za měsíce, ne za slunce a za starších planet, kterých si Chaldejci nebyli vědomi. Vážou uzly z provázků a každý z nich je kouzlem. Jestliže jsou tyto uzly nalezeny, mohou být rozvázány a provázky spáleny a kouzlo bude zlomeno, tak, jak je psáno:

A JEJICH ČARODĚJSTVÍ BUDE JAKO ROZTAVENÝ VOSK A NIC VÍCE.

A člověk může zvolat, co mám já a mé pokolení udělat, aby mne takové zlo nepostihlo? Neznamená to nic, kromě toho, že člověk byl zrozen do sklíčenosti, protože je krve Těch Starobylých, ale má ducha Starších bohů, jenž skrze něj vyzařuje. A tak jde jeho tělo k Těm Starobylým, ale jeho mysl je otočena směrem k Starším bohům a tato vnitřní válka bude člověka stále provázet až do poslední generace, protože svět je zvrácený. Až Veliký KUTULU povstane a pozdraví hvězdy, pak bude válka u konce a svět se stane Jedním.

Taková je smlouva Ohavností a konec tohoto textu.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama